Prohlížíte si: Úvod / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. ÚVOD

1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ:

2. prodávající – Labumix s.r.o., Obránců míru 862/7a, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ 06938710,  DIČ CZ06938710
Provozovna Labužník Celiak, Dolní 96, 738 01 Frýdek-Místek.

3. kupující – zákazník objednávající na www.labuznikceliak.cz. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující spotřebitel a kupující, který spotřebitelem není:

- kupující spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti. Fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

- kupující podnikatel je osoba, která není spotřebitelem a která nakupuje výrobky či užívá služby pro účely podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, ve kterém se ho týkají a obchodním zákoníkem.

4. smlouva – kupní smlouva odpovídající tomu, co kupující vloží do virtuálního košíku, provede objednávku a tato je potvrzena prodávajícím.

5. zboží – pekařské a cukrářské výrobky, které mohou být předmětem obchodu dle obchodních podmínek.

2. PODMÍNKY NÁKUPU

1. Jak nakoupit

- V případě zájmu o nabízené zboží na www.labuznikceliak vložíte toto zboží a množství do virtuálního košíku. Zboží z košíku máte možnost před odesláním objednávky odstranit nebo měnit jeho množství. V košíku se Vám zobrazí vždy veškeré objednávané zboží, cena tohoto zboží, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny zboží v košíku a případně náklady na dopravu objednaného zboží.

- Objednávka je kompletní po vyplnění údajů identifikující kupujícího, termínu dodání a adresy dodání. Odesláním objednávky kliknutím na tlačítko „objednat" se považuje za Váš návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy.

- Prodávající neprodleně potvrdí přijetí objednávky, přijetí objednávky je potvrzeno prostřednictvím emailové zprávy odeslané automaticky ze serveru prodávajícího.

- Potvrzení objednávky prodávajícím je přijetím návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy, která je uzavřena okamžikem, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení objednávky na jím zaslanou emailovou adresu. Pokud kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu potvrzení objednávky nemůže být doručeno, je prodávající oprávněn objednávku stornovat.

2. Storno objednávky

- Kupující může zrušit svoji objednávku nejpozději do 15. hodiny dne předcházejícího termínu dodání. Objednávka musí být zrušena telefonicky na čísle 733128825 a pro zrušení musí uvést své jméno, objednané zboží a termín učiněné objednávky.

- Prodávající je oprávněn zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nedodává, je dlouhodobě nedostupné nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží. V takovém případě Vás bude prodávající telefonicky kontaktovat a navrhne další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, nebo má prodávající důvodné podezření, že kupující svůj závazek nehodlá dodržet.

3. PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

1. Platební podmínky
- Zboží je možné kupujícím uhradit a převzít následujícími způsoby:

 1. v hotovosti při převzetí zboží v provozovně prodávajícího
 2. v hotovosti při převzetí zboží v provozovně kupujícího, po dodání zboží zaměstnancem prodávajícího
 3. Zasílání zboží prostřednictvím přepravce PPL:

  U objednávek do 2000,- Kč bude připočteno poštovné 150,- Kč.

  Pokud objednáte zboží za 2000,- Kč a výše, máte poštovné zcela ZDARMA. Dopravce Vás bude informovat prostřednictvím SMS.

  Termínem odběru se rozumí den expedice zboží z provozovny a přijetí do přepravy PPL. Zásilka bude doručována v den následující po dni expedice. 

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

2. Dodací podmínky

 1. Způsob a místo dodání či převzetí zboží je určeno kupujícím v objednávce.
 2. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy nebo nedodat zboží po dobu, kdy je kupující v prodlení s úhradou jakýchkoliv finančních závazků vůči prodávajícímu.
 3. Dopravu objednaného zboží zajišťuje prodávající po předchozí domluvě s kupujícím.

3. Reklamace a záruka za jakost

 1. Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí a případné vady množství a zjevné vady okamžitě reklamovat.
 2. Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží, a to v délce uvedené na odebraném zboží. V případě zboží určeného k okamžité spotřebě, musí být skladováno tak, jak je uvedeno na obalu. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě oprávněné reklamace je kupující oprávněn požadovat výměnu zboží či slevu z ceny zboží.

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:

 • došlo-li k mechanickému poškození, k neodborné manipulaci nebo neodborným zacházením kupujícího se zbožím
 • zboží bylo poškozeno živly či havárií
 • zboží bylo poškozeno špatnými skladovacími podmínkami kupujícího

4. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Prodávající tímto informuje kupujícího(dále jako "subjekt údajů"), že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů. Správcem je Labumix s.r.o., sídlem Obránců míru 862/7a, Ostrava-Vítkovice, PSČ 703 00, IČ: 06938710, DIČ: CZ06938710 (dále jako „správce“). Subjekt údajů bere na vědomí, že osobní údaje jsou zpracovávány správcem a že nebudou předávány třetím osobám, kromě předání osobních údajů nezbytně nutných k dokončení objednávky a dodání zboží kupujícímu, tj. dopravci (PPL) a v případě platby platební kartou platební společnosti.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je dodání objednaného zboží a služeb (plnění smluvních povinností správce vyplývajících ze smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů a dále zpracování osobních údajů pro účely reklamy a marketingu, zasílání novinek o zboží a službách správce a zasílání obchodních sdělení prodávajícího ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., a to včetně obchodních sdělení zasílaných elektronickými prostředky
 3. Subjekt údajů bere na vědomí, že:
  1. zpracovávané osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí, ani mezinárodním organizacím.
  2. osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytně nutnou dobu pro splnění povinností správce a v případě osobních údajů pro účely reklamy a marketingu a zasílání obchodních sdělení po dobu 12 měsíců od jejich poskytnutí.
  3. správce může pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu, jakožto zpracovatele. V současné době nejsou osobní údaje zpracovávány žádným zpracovatelem. Pokud by v budoucnu došlo k pověření zpracovatele, bude o tomto subjekt údajů písemně informován.
  4. poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem a z toho důvodu má subjekt údajů povinnost poskytnout potřebné osobní údaje, aby bylo možné splnit povinnosti vyplývající správci z této smlouvy. V případě poskytnutí osobních údajů pro účely reklamy a marketingu je dobrovolné a souhlas může být kdykoliv odvolán.
  5. je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně ve svých osobních údajů.
 4. Správce tímto informuje subjekt údajů, že má právo přístupu k osobním údajům, právu na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování osobních údajů, dále má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost zpracování osobních údajů subjektu údajů. Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování osobních údajů subjektu údajů, které jsou nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat po správci vysvětlení, opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci osobních údajů.
 5. Na základě uplatnění práva subjektu údajů podle předchozího odstavce správce poskytne subjektu údajů informaci o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce v takovém případě informuje subjekt údajů o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt údajů podá žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob. Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů) a o možnosti žádat o soudní ochranu.
 6. Poskytnutí informací, sdělení nebo jiných provedených úkonů na základě žádosti subjektu údajů je bezplatné, pokud se nejedná o zjevně neodůvodněné nebo nepřiměřené žádosti, zejména protože se opakují.
 7. Správce dále subjekt údajů informuje, že u správce nebyl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů a že u správce nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.
 8. V případě porušení zabezpečení osobních údajů, které bude mít pro subjekt údajů vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů, bude subjektu údajů zasláno správcem oznámení.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v provozovně Labužník Celiak, Dolní 96, 738 01 Frýdek-Místek a při objednání zboží na www.labuznikceliak.cz.
 2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník a zákonem č. 476/2013 Sb., zákon na ochranu spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami novým občanským zákonem č. 89/2012Sb., obchodní zákoník.
 3. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů prodávajícím, a to za účelem dodání zboží a jeho inzerce. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
 4. Kupující souhlasí s tím, že mu mohou být zasílány emailem informace o novinkách a změnách obchodních podmínek prodávajícího.
 5. Změny obchodních podmínek nebo smlouvy mohou být činěny pouze písemně, změna obchodních podmínek nabývá účinnosti dnem jejich zveřejnění.

Nahoru

Copyright © 2022 Labužník Celiak, všechna práva vyhrazena | Výroba webu © 2013 Top Digital Group s.r.o.

Veškeré zde uvedené materiály (fotografie, texty) nelze šířit a používat bez svolení autora.
Bezlepková pekárna a cukrárna. Pečeme čerstvé pečivo, chléb, rohlíky, dalamánky, koláče, moučníky, dorty - vše bez lepku a z kvalitních surovin.