Prohlížíte si: Úvod / Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1) Kupující, (dále jako „subjekt údajů"), potvrzením a odesláním objednávky, či vyplněním kontaktního formuláře, uděluje souhlas se zpracováním jeho osobních údajů správci Labužník Celiak s.r.o., sídlem Obránců míru 862/a, Ostrava-Vítkovice, PSČ 703 00, IČ:14102650, DIČ: CZ14102650, (dále jako „správce"), zejména popisných a identifikačních osobních údajů, a to pro účely reklamy a marketingu, zasílání novinek o zboží a službách správce a zasílání obchodních sdělení prodávajícího ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., a to včetně obchodních sdělení zasílaných elektronickými prostředky.

2) Subjekt údajů tímto bere na vědomí a dává správci souhlas s tím, že osobní údaje zmíněné v předchozím odstavci jsou zpracovávány správcem a že nebudou předávány třetím osobám.

3) Subjekt údajů souhlasí s tím, že zpracováním osobních údajů subjektu údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. V současné době nejsou osobní údaje zpracovávány žádným zpracovatelem. Pokud by v budoucnu došlo k pověření zpracovatele, bude o tomto subjekt údajů písemně informován.

4) Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 12 měsíců od jejich poskytnutí. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě nebo v tištěné podobě neautomatizovaným i automatizovaným způsobem.

5) Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné a že souhlas může být kdykoliv odvolán písemným odvoláním zaslaným do sídla správce.

6) Správce tímto informuje subjekt údajů, že má právo přístupu k osobním údajům, právu na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování osobních údajů, dále má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost zpracování osobních údajů subjektu údajů. Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování osobních údajů subjektu údajů, které jsou nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat po správci vysvětlení, opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci osobních údajů.

7) V případě porušení zabezpečení osobních údajů, které bude mít pro subjekt údajů vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů, bude subjektu údajů zasláno správcem oznámení.

8) Na základě uplatnění práva subjektu údajů podle předchozího odstavce správce poskytne subjektu údajů informaci o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce v takovém případě informuje subjekt údajů o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt údajů podá žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob. Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů) a o možnosti žádat o soudní ochranu.

9) Poskytnutí informací, sdělení nebo jiných provedených úkonů na základě žádosti subjektu údajů je bezplatné, pokud se nejedná o zjevně neodůvodněné nebo nepřiměřené žádosti, zejména protože se opakují.

10) Správce dále subjekt údajů informuje, že u správce nebyl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů a že osobní údaje subjektu údajů nebudou předávány do zahraničí. Rovněž u správce nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

11) Subjekt údajů bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně ve svých osobních údajích. 

Nahoru

Copyright © 2024 Labužník Celiak, všechna práva vyhrazena | Výroba webu © 2013 Top Digital Group s.r.o.

Veškeré zde uvedené materiály (fotografie, texty) nelze šířit a používat bez svolení autora.
Bezlepková pekárna a cukrárna. Pečeme čerstvé pečivo, chléb, rohlíky, dalamánky, koláče, moučníky, dorty - vše bez lepku a z kvalitních surovin.